Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady Ogólne

1. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE POLIGONU

1) Teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka, jak wszystkie obiekty wojskowe jest terenem zamkniętym. Zgodnie z ,,Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych” podlega ochronie, a zasady wstępu na jego obszar uregulowane są odrębnymi przepisami.

2) Zgoda na przebywanie na terenie poligonu wydawana jest dla podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz wojsk realizujących szkolenie na poligonie. Powyższe zgody wydaje Komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych na podstawie zatwierdzonego wniosku osoby zainteresowanej (wniosek może mieć formę tabelaryczną, jeżeli dotyczy grupy osób, powinien w szczególności zawierać: dane personalne osoby ubiegającej się o zgodę, przyczynę uzasadniającą). Komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych nie wydaje zgód na przejście przez teren poligonu w celach turystycznych i rekreacyjnych.

3) Dokumentami uprawniającymi do wejścia (wyjścia) wjazdu (wyjazd) na teren chroniony są:

a) przepustki stałe, okresowe, jednorazowe, na poligon;

b) przepustki samochodowe;

c) rozkazy wyjazdu w odniesieniu do pojazdów będących na wyposażeniu danej jednostki wojskowej;

d) zezwolenia wydane jednostkom wojsk przebywających na zgrupowaniu poligonowym;

e) zezwolenia stałe (wydawane na okres roku kalendarzowego) dot. instytucji wykonujących stałe czynności na terenie poligonu (np. Urząd Morski, Nadleśnictwo);

f) zezwolenia okresowe (na czas realizacji umowy) dot. podmiotów gospodarczych wykonujących prace okresowe na terenie poligonu;

g) imienne upoważnienia do wykonania czynności kontrolnych;

h) legitymacje służbowe pracowników Najwyższej Izby Kontroli;

i) legitymacje poselskie lub senatorskie;

j) zezwolenia jednorazowe wydane przedstawicielom placówek dyplomatycznych państw obcych.

4) Wszystkie osoby przed wydaniem przepustki muszą zapoznać się z PROCEDURAMI PRZEBYWANIA NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 3672 i bezwzględnie ich przestrzegać.

5) Wszystkie wydane przepustki oraz zezwolenia ważne są tylko z dokumentem tożsamości.

6) Zabrania się udostępniania przepustki osobom trzecim.

7) Podczas przejazdu/postoju na terenie chronionym, posiadacz przepustki zobowiązany jest do pozostawienia jej za przednią szybą pojazdu.

8) Przepustka podlega zwrotowi, w przypadku braku zwrotu kolejna nie będzie wydana;

9) Ze względu na prowadzone na terenie poligonu szkolenia poligonowe Dowódca Centralnego Poligonu Sił Powietrznych zastrzega sobie prawo do czasowego anulowania zgody na wstęp i pobyt.

10) Przebywanie na terenie poligonu bez dokumentów do tego uprawniających jest zabronione i zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018.2356 tj.), „Kto narusza zakaz wstępu na teren zajęty na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub na teren objęty strefą niebezpieczeństwa, podlega karze grzywny”.

11) Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ponoszą wszystkie osoby przebywające na terenie poligonu.

12) Tożsamość osób przebywających na terenie poligonu może być sprawdzana przez żołnierzy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz Żandarmerię Wojskową.

13) Na terenie poligonu obowiązuje zakaz fotografowania zwłaszcza obiektów wojskowych, sprzętu i wyposażenia oraz bazy szkoleniowej i logistycznej.

 
 2. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO POLIGONIE

1) Na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych obowiązuje maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów do 50 km/h.

2) Zabrania się zjeżdżania z dróg asfaltowych, wjeżdżania w las, na plażę, w pasy przeciwpożarowe oraz poruszania po drogach eksploatacyjnych Lasów Państwowych i Urzędu Morskiego.

3) Zabrania się wjeżdżania pojazdami na tereny upraw leśnych, do zbiorników wodnych oraz jazdy po ich brzegach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

 

Poligon Wojskowy – to miejsce ćwiczeń i szkoleń!

 

W trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców  usteckiego poligonu,  miłośników przyrody, grzybiarzy, wędkarzy, turystów oraz osób poszukujących wrażeń  Centralny Poligon Sił Powietrznych przypomina o zasadach bezpieczeństwa i informuje, że:

•    teren poligonu stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej;
•    przemieszczanie się/ poruszanie się po jego terenie może odbywać się tylko na  podstawie przyznanych uprawnień (przepustek);

•    rejestracja obrazu i dźwięku na terenie poligonu jest zabroniona.

POLIGON TO NIE SZLAK TURYSTYCZNY

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp., a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione – w tym urban exploration, czy też chęć zobaczenia „żołnierzy w akcji”.
Przemieszczanie się pojazdów i kolumn wojskowych, zajęcia
z wykorzystaniem amunicji i materiałów wybuchowych, a także możliwość wystąpienia na terenie poligonu  przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych  stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia każdej osoby, która nieuprawniona przebywa na poligonie.

Kierowcy sprzętu wojskowego (np. wozów bojowych, pojazdów ponadnormatywnych) przemieszczając się mogą mieć ograniczone pole widzenia, chociażby ze względu na specyfikę danego sprzętu. Osoba lub pojazd osobowy przebywając lub poruszając się po terenie poligonu bez uprawnienia zagrożona jest wypadkiem, który skutkować może utratą zdrowia lub życia, stratami materialnymi w przypadku kolizji, zderzenia 
z ww. sprzętem wojskowym.
Do podobnej tragedii może dojść podczas nagłego pojawienia się osób postronnych na strzelnicy, pasie ćwiczeń, stanowiskach ogniowych  
w trakcie prowadzenia zajęć i strzelań bojowych.

NIEPRAWDZIWE/OBIEGOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POLIGONU

Osoby, które dokonują wejścia/wjazdu/wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. zasłyszane informacje lub stwierdzają, że: „zawsze tak było” lub „zawsze było można”. Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy pełniących służbę dyżurną, pracowników ochrony oraz przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej dokonujących zatrzymań i kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które weszły/wjechały/wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że: „przecież w weekendy można”.

POLIGON JEST CHRONIONY

Organy uprawnione do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu to  żołnierze Centralnego Poligonu Sił Powietrznych i Żandarmerii Wojskowej, a także pracownicy Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej SUFO.

ZA NIEUPRAWNIONE PRZEBYWANIE NA TERENIE POLIGONU GROŻĄ KONSEKWENCJE KARNE

Nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym stanowi wykroczenie w myśl art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i może skutkować między innymi nałożeniem kary grzywny w wysokości do 500 PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren poligonu łamiąc zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku.

OTWARTE SZLABANY NIE OZNACZAJĄ MOŻLIWOŚCI WSTĘPU

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych.

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Poligon wojskowy to nie miejsce wypoczynku i rekreacji tylko miejsce ćwiczeń i szkoleń!

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP