Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady Ogólne

1. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE POLIGONU

1) Teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka, jak wszystkie obiekty wojskowe jest terenem zamkniętym. Zgodnie z ,,Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych” podlega ochronie, a zasady wstępu na jego obszar uregulowane są odrębnymi przepisami.

2) Zgodę na przebywanie na terenie poligonu wydaje Komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych na podstawie zatwierdzonego wniosku osoby zainteresowanej (wniosek może mieć formę tabelaryczną, jeżeli dotyczy grupy osób, powinien w szczególności zawierać: dane personalne osoby ubiegającej się o zgodę, przyczynę uzasadniającą);

3) Dokumentami uprawniającymi do wejścia (wyjścia) wjazdu (wyjazd) na teren chroniony są:

a) przepustki stałe, okresowe, jednorazowe, na poligon;

b) przepustki samochodowe;

c) rozkazy wyjazdu w odniesieniu do pojazdów będących na wyposażeniu danej jednostki wojskowej;

d) zezwolenia wydane jednostkom wojsk przebywających na zgrupowaniu poligonowym;

e) zezwolenia stałe (wydawane na okres roku kalendarzowego) dot. instytucji wykonujących stałe czynności na terenie poligonu (np. Urząd Morski, Nadleśnictwo);

f) zezwolenia okresowe (na czas realizacji umowy) dot. podmiotów gospodarczych wykonujących prace okresowe na terenie poligonu;

g) imienne upoważnienia do wykonania czynności kontrolnych;

h) legitymacje służbowe pracowników Najwyższej Izby Kontroli;

i) legitymacje poselskie lub senatorskie;

j) zezwolenia jednorazowe wydane przedstawicielom placówek dyplomatycznych państw obcych.

4) Wszystkie osoby przed wydaniem przepustki muszą zapoznać się z PROCEDURAMI PRZEBYWANIA NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 3672 i bezwzględnie ich przestrzegać.

5) Wszystkie wydane przepustki oraz zezwolenia ważne są tylko z dokumentem tożsamości.

6) Zabrania się udostępniania przepustki osobom trzecim.

7) Podczas przejazdu/postoju na terenie chronionym, posiadacz przepustki zobowiązany jest do pozostawienia jej za przednią szybą pojazdu.

8) Przepustka podlega zwrotowi, w przypadku braku zwrotu kolejna nie będzie wydana;

9) Ze względu na prowadzone na terenie poligonu szkolenia poligonowe Dowódca Centralnego Poligonu Sił Powietrznych zastrzega sobie prawo do czasowego anulowania zgody na wstęp i pobyt.

10) Przebywanie na terenie poligonu bez dokumentów do tego uprawniających jest zabronione i zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018.2356 tj.), „Kto narusza zakaz wstępu na teren zajęty na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub na teren objęty strefą niebezpieczeństwa, podlega karze grzywny”.

11) Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ponoszą wszystkie osoby przebywające na terenie poligonu.

12) Tożsamość osób przebywających na terenie poligonu może być sprawdzana przez żołnierzy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz Żandarmerię Wojskową.

13) Na terenie poligonu obowiązuje zakaz fotografowania zwłaszcza obiektów wojskowych, sprzętu i wyposażenia oraz bazy szkoleniowej i logistycznej.

 
 2. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO POLIGONIE

1) Na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych obowiązuje maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów do 50 km/h.

2) Zabrania się zjeżdżania z dróg asfaltowych, wjeżdżania w las, na plażę, w pasy przeciwpożarowe oraz poruszania po drogach eksploatacyjnych Lasów Państwowych i Urzędu Morskiego.

3) Zabrania się wjeżdżania pojazdami na tereny upraw leśnych, do zbiorników wodnych oraz jazdy po ich brzegach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP