Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA WIRUSA SARS – COV-2 POWODUJĄCEGO CHOROBĘ COVID  - 19

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –       Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze sprostowaniem), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest Jednostka Wojskowa 3672 reprezentowana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 3672, ul. Poligonowa 1, kod pocztowy: 76-270 Ustka, tel. 261-232-101

Z Administratorem można kontaktować się za pomocą adresu email:
cpsp @ron.mil.pl lub listownie na adres siedziby.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: cpsp.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres: Jednostka Wojskowa 3672 ul. Poligonowa 1, kod pocztowy: 76-270 Ustka
 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS – CoV-2 powodującego chorobę COVID 19 oraz w celu monitorowania stanu epidemii w resorcie obrony narodowej.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych) i/lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie szczególnych kategorii danych) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w związku  z:
 • ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.);
 • ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 r. poz. 512);
 • ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych; żądania ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO oraz prawo do sprzeciwu w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia i do sprzeciwu w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. c RODO.
 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (w tym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych i informatycznych), a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym u Administratora Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 3. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
 1. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania obowiązków i zadań Administratora o których mowa powyżej.
 3. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

osób fizycznych przebywających na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (CPSP), których dane zostały udostępnione przez Wójta Gminy Postomino lub osoby przez niego upoważnione.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się:

 1. Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie CPSP dalej „Administratorem” jest Jednostka Wojskowa 3672 reprezentowana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 3672, ul. Poligonowa 1, kod pocztowy: 76-270 Ustka,
  tel. 261-232-101.
 2. Nieetatowy inspektor danych osobowych Jednostki Wojskowej 3672  dostępny jest pod adresem korespondencyjnym 76-270 Ustka, ul. Poligonowa 1 oraz pod
  nr. tel. 261-232-522.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
  w celu związanym ochrony terenu i obiektów na obszarze CPSP oraz ochroną informacji niejawnych.
 4. Administrator przetwarzając dane  powołuje się na prawnie uzasadniony interes, który określają przepisy art. 3 ust. 1 i 2 , art. 5 i art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2   ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U.  z 2020 r., poz. 836) oraz art. 1 ust.
   2 pkt. 2 i  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.), w celu realizacji zadań Administratora związanych
  z ochroną obiektów wojskowych oraz ochroną informację niejawnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od udostępnienia danych Administratorowi. Po upływie ww. okresu  dane zostaną trwale usunięte. Dane osobowe  będą przetwarzane  wyłącznie do celów wskazanych w pkt. 4.
 6. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora posiadają prawo żądania:

1)    dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO);

2)    sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

3)    ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

 1. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie posiadają prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO).

Osoby wskazane w pkt. 6 mają  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

 1. Dane osobowe posiadane i przetwarzane przez Administratora będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w zakresie wskazanym w pkt. 4.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w związku z przebywaniem osoby zainteresowanej na terenie CPSP.
 3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pani/Pana nie są przez Administratora profilowane (art. 22 RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

osób fizycznych przebywających na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (CPSP), których dane zostały udostępnione przez Wójta Gminy Postomino lub osoby przez niego upoważnione.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się:

 1. Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie CPSP dalej „Administratorem” jest Jednostka Wojskowa 3672 reprezentowana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 3672, ul. Poligonowa 1, kod pocztowy: 76-270 Ustka,
  tel. 261-232-101.
 2. Nieetatowy inspektor danych osobowych Jednostki Wojskowej 3672  dostępny jest pod adresem korespondencyjnym 76-270 Ustka, ul. Poligonowa 1 oraz pod
  nr. tel. 261-232-522.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
  w celu związanym ochrony terenu i obiektów na obszarze CPSP oraz ochroną informacji niejawnych.
 4. Administrator przetwarzając dane  powołuje się na prawnie uzasadniony interes, który określają przepisy art. 3 ust. 1 i 2 , art. 5 i art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2   ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U.  z 2020 r., poz. 836) oraz art. 1 ust.
  2 pkt. 2 i  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.), w celu realizacji zadań Administratora związanych
  z ochroną obiektów wojskowych oraz ochroną informację niejawnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od udostępnienia danych Administratorowi. Po upływie ww. okresu  dane zostaną trwale usunięte. Dane osobowe  będą przetwarzane  wyłącznie do celów wskazanych w pkt. 4.
 6. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora posiadają prawo żądania:

1)    dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO);

2)    sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

3)    ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

 1. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie posiadają prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO).

Osoby wskazane w pkt. 6 mają  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

 1. Dane osobowe posiadane i przetwarzane przez Administratora będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w zakresie wskazanym w pkt. 4.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w związku z przebywaniem osoby zainteresowanej na terenie CPSP.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pani/Pana nie są przez Administratora profilowane (art. 22 RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH/ DANYCH
i  DANYCH SYSTEMU MONITORINGU - osób fizycznych przebywających na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (CPSP), w tym osób fizycznych  objętych systemem monitoringu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się:

 1. Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie CPSP oraz Administratorem systemu monitoringu dalej „Administratorem” jest Jednostka Wojskowa 3672 reprezentowana przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 3672, ul. Poligonowa 1, kod pocztowy: 76-270 Ustka, tel. 261-232-101.
 2. Nieetatowy inspektor danych osobowych Jednostki Wojskowej 3672  dostępny jest pod adresem korespondencyjnym 76-270 Ustka, ul. Poligonowa 1 oraz pod
  nr. tel. 261-232-522.
 3. Przetwarzanie danych osobowych, w tym w zakresie dotyczącym sytemu monitoringu  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym ochrony terenu
  i obiektów na obszarze CPSP oraz informacji niejawnych.
 4. Administrator przetwarzając dane, w tym w zakresie dotyczącym sytemu monitoringu    powołuje się na prawnie uzasadniony interes, który określają przepisy art. 3 ust. 1 i 2, art. 5 i art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2   ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
  (tj. Dz.U.  z 2020 r., poz. 836 ) oraz art. 1 ust.2 pkt.2 i  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.), w celu realizacji zadań Administratora związanych z ochroną obiektów wojskowych o ochronę informację niejawnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od udostępnienia danych Administratorowi. Natomiast dane  w zakresie dotyczącym sytemu monitoringu  będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie ww. okresów dane zostaną  trwale usunięte.
 6. Monitoring obejmuje obszar CPSP. Nagrania obrazu będą przetwarzane  wyłącznie do celów wskazanych w pkt.4.
 7. Osoby, których dane osobowe, w tym w zakresie dotyczącym sytemu monitoringu   przetwarzane są przez Administratora posiadają prawo żądania:

1)    dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO);

2)    sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

3)    ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

 1. Osoby, których dane osobowe, w tym w zakresie dotyczącym sytemu monitoringu   są przetwarzane przez Administratora nie posiadają prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO).
 2. Osoby wskazane w pkt. 6 mają  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych, , w tym w zakresie dotyczącym sytemu monitoringu   przez Administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
 3. Dane osobowe, w tym w zakresie dotyczącym sytemu monitoringu  posiadane
  i przetwarzane przez Administratora będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie
  w zakresie wskazanym w pkt.4.
 4. Podanie l danych osobowych lub udostępnienie danych dotyczących systemu  monitoringu jest dobrowolne w związku z przebywaniem osoby zainteresowanej na terenie CPSP.
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pani/Pana nie są przez Administratora profilowane (art. 22 RODO).
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

  
 • BIP