Centralny Poligon Sił Powietrznych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Granice Poligonu

Teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych (CPSP) znajduje się w granicach terenów zamkniętych resortu obrony narodowej (określonych granicami działek ewidencyjnych, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków) wymienionych w załączniku do decyzji Nr 38/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.
Granice CPSP, zgodnie z informacją przedstawioną na rys. nr 1, rozpoczynając od Punktu Kontroli Terenu (PKT) Ustka przebiegają ok. 300 m wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku zachodnim, następnie przez obszar leśny do linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Urzędem Morskim w Słupsku, a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni, grunty położone w pasie technicznym (plaża) przekazane zostały w użytkowanie z przeznaczeniem na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa i od strony północnej stanowią granicę poligonu, która przebiega do ujścia rz. Głównica do morza. Od strony zachodniej naturalną granicę poligonu stanowi rz. Głównica wraz z usytuowanym na jej brzegu PKT Jarosławiec, a następnie do m. Królewo północny i wschodni brzeg j. Wicko. Od PKT Królewo w kierunku północno - wschodnim, poprzez PKT Górsko do ściany lasu granicę poligonu wytycza ogrodzenie. Następnie, granica biegnie w kierunku wschodnim, poprzez obszary leśne do rz. Potena. Od PKT Potena wraz z rampą kolejową, granica poligonu biegnie wzdłuż rz. Potena do drogi asfaltowej, a następnie w kierunku wschodnim do PKT Ustka.
Granice CPSP oznakowane są tablicami ostrzegawczymi, zgodnie z zapisami „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, przedstawionymi na rys. nr 2.
Wstęp na teren poligonu odbywa się poprzez Punkty Kontroli Terenu (PKT) umiejscowione na głównych drogach dojazdowych od strony miejscowości: Ustka, Górsko i Jarosławiec. Drogi wewnętrzne poligonu, a w tym droga główna pomiędzy PKT Ustka, PKT Jarosławiec oraz PKT Górsko stanowią teren zamknięty.
Dokumentami uprawniającymi do wstępu i poruszania się po terenie poligonu w celu realizacji zadań związanych z jego funkcjonowaniem, są przepustki, które wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po uzyskaniu akceptacji Komendanta CPSP.
Przebywanie na terenie poligonu bez dokumentów do tego uprawniających jest zabronione i zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018.2356 t.j.) „Kto narusza zakaz wstępu na teren zajęty na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub na teren objęty strefą niebezpieczeństwa, podlega karze grzywny”.
Organem uprawnionym do kontrolowania legalności przebywania osób na terenach należących do RON oraz egzekwowania naruszania zakazu wstępu jest Żandarmeria Wojskowa na mocy art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. 2019.518 t.j. z dnia 2019.03.19).

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralny Poligon Sił Powietrznych
Poligonowa 1
76-270 Ustka
tel. 261232101
fax. 261232190
cpsp@ron.mil.pl

    
  • BIP