Strona Główna
BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka (CPSP)


Biuletyn Informacji Publicznej CPSP jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej.


    Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
    Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
    Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Centralny Poligon Sił Powietrznych jest jednostką wojskową podległą bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych:http://cpsp.wp.mil.pl/pl/8.html
Osoby sprawujące funkcje: Dowództwo http://cpsp.wp.mil.pl/pl/41.html

Skargi i WnioskiW sprawach skarg i wniosków Komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych przyjmuje  interesantów  w  każdy poniedziałek  w godzinach: 1300 - 1600., po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie pod nr telefonu 261 232 101.

Udostępnianie informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: cpsp@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).


Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej CPSP pod adresem www.cpsp.wp.mil.pl. a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).


W ramach udostępniania informacji publicznej nie będą udzielane porady prawne.


Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Informacje o podmiocie:


Nazwa: Centralny Poligon Sił Powietrznych
Adres: ul. Poligonowa 1 76-271 Ustka
Telefon: Oficer Dyżurny 261 232 164, Sekretariat Komendanta CPSP 261 232 101
Fax: 2261 232 190
e-mail: cpsp@ron.mil.pl
Strona internetowa: www.cpsp.wp.mil.pl

Wzór wniosku


Zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP CSMW jest bezpłatne. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP CSMW udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).


wzór wnioskuZgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące centralnego repozytorium wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Redakcja BIP:
mjr Karolina Krzewina - Hyc
Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce
ul. Poligonowa 1 76-271 Ustka
tel. 261 232 169
e-mail: cpsp@ron.mil.pl

 

Niedziela, 23 luty 2020r.
Odwiedzono nas 5675084 razy