Strona Główna
AKTUALNOŚCI
22.02.2018
Centralny Poligon Sił Powietrznych

16 lutego 2018 roku przy  Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce z inicjatywy wieloletnich honorowych dawców krwi służących na poligonie powstał KLUB HDK PCK.

Podstawowym celem statutowym działania klubu jest dążenie do zabezpieczenia odpowiedniej ilości krwi i jej składników  dla potrzeb lecznictwa w regionie. Ponadto członkowie Klubu maja za zadanie propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi oraz honorowego dawstwa szpiku kostnego.

HDK PCK przy CPSP ściśle współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Klub ma zamiar regularnie organizować akcje na terenie Jednostki Wojskowej oraz w gminie Ustka.

ZARZĄD KLUBU przy CPSP Ustka:

Prezes: st. szer. Krystian KOS

Vice prezes: st.szer. Tomasz WALKOWIAK

Skarbnik: st.szer. Dominik GROCHOWSKI

Sekretarz: st.szer. Emil KAPA

 

Oprócz ogromnej satysfakcji oraz poczucia spełnienia w niesieniu pomocy potrzebującym dawcy krwi otrzymują rekompensaty oraz ulgi.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1.      Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

2.      Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:
– to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika
– pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności
– pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień w którym oddał krew lub na kilka godzin jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

3.      Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa.
Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.
Podstaw prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.      Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi.

Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

5.      Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych

O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny.

6.      Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta

Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi. Szczegółowe zasady wydawania krewkaty określają wewnętrzne przepisy centrów krwiodawstwa. Więcej na temat karty identyfikacyjnej dowiecie się pod adresem KrewKarta.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:

1.      Leki za zniżkami.

Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami
Można je będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Zapoznaj się z
wyszukiwarką leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi)
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

2.       Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.
Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szybszy dostęp przysługuje również w przypadku ubiegania się o sanatorium

3.      Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)

Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Galeria

Niedziela, 21 kwiecień 2019r.
Odwiedzono nas 4916746 razy